سیدعلی طبایی

اسفند 3, 1401
208 بازدید

نام ونام خانوادگی:سیدعلی طبایی رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت مسئولیت: سرپرست حراست تلفن داخلی:104  

نام ونام خانوادگی:سیدعلی طبایی

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت

مسئولیت: سرپرست حراست

تلفن داخلی:104