جمعه 4 فروردین 1402 - 01:21

آرشیو

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم شماره2

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم شماره2

اسفند 10, 1401

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی شهرداری مجلسی درنظرداردبه استناد مجوز شماره 01/319 مورخ 1401/9/28 شورای محترم اسلامی شهرمجلسی سه قطغه زمین باکاربری تجاری مختلط به شماره های 2و3و4 واقع در بلوارارم چهارم شهرمجلسی  ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یاحقوقی واجدشرایط واگذارنماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده روی لینک زیر […]

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم شماره 1

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم شماره 1

اسفند 10, 1401

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی شهرداری مجلسی درنظردارد به استناد مجوز شماره1401/264 مورخ 1401/6/29 شورای محترم شهرمجلسی یک قطعه زمین تجاری واقع دربلوارارم چهارم شهرمجلسی  به مساحت 262،29 مترمربع راباقیمت پایه کارشناسی هرمترمربع 140000000(یکطدوچهل میلیون ریال)ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجدشرایط واگذارنماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده روی […]