پنجشنبه 13 بهمن 1401 - 04:45
اوقات شرعیاوقات به افق : اصفهان

تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

معرفی شهر مجلسی

شهرجديد مجلسي مطابق باقانون ايجاد شهرهاي جديد ايران باهدف اسكان كاركنان صنايع منطقه ازجمله مجتمع فولاد مباركه وصنايع جنبي وجذب بخشي از جمعيت مهاجر و همچنين برقراري تعادل دراكوسيستم منطقه اصفهان وجلوگيري از تخريب زمين هاي كشاورزي طرح ريزي واحداث شده است

مراحل شکل گیری شهر مجلسی

پس ازطرح ريزي وتصويب طرح هاي اوليه توسعه شهرجديدمجلسي هسته اوليه توسعه شهرجديدپس ازتصويب طرح آماده سازي ناحيه يك شهرجديدشروع به ساخت وسازوجذب جمعيت نمود.پس ازآن فرآيندتوسعه شهري شهرجديدبراساس خطوط توسعه كلي طرح جامع به تدريج شروع به شكل گيري نمودوهمزمان بااستقراردانشگاه آزادمجلسي وسايرخدمات وابسته به رشدخودادامه دادودرنهايت باشروع مطالعات طرح تفصيلي شهرجديدمجلسي درسال 1383سمت وسوي توسعه شهر جهت مشخصي به خودگرفت وبااضافه شدن طرح عظيم مسكن مهربه ساختارتوسعه شهرجديد،استخوان بندي مكاني شهردرحال شكل گيري وتكامل خود مي باشد.

اخبار شهر مجلسی

روزنامه

آرشیو

رویدادهای فرهنگی هنری

خبر دیگری جهت نمایش وجود ندارد.