اعضای شورای شهر

بهمن 1, 1401
978 بازدید

معرفی اعضای شورای شهر : سرکار خانم سمانه شجاعی: رییس شورای اسلامی شهر سرکار خانم اعظم یلمه : نایب رییس شورای اسلامی شهر جناب آقای علیرضا بوشهری : عضو شورای […]

معرفی اعضای شورای شهر :

سرکار خانم سمانه شجاعی: رییس شورای اسلامی شهر

سرکار خانم اعظم یلمه : نایب رییس شورای اسلامی شهر

جناب آقای علیرضا بوشهری : عضو شورای اسلامی شهر

جناب آقای حسن فتاحی : عضو شورای اسلامی شهر

سرکار خانم عصمت حمزه ئی نژاد : عضو شورای اسلامی شهر