آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی(2)

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی(2)
فروردین 18, 1403
47 بازدید

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 02/347 مورخ 1402/11/29 شورای محترم اسلامی شهر مجلسی، نسبت به واگذاری حق انتفاع و بهره برداری […]

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 02/347 مورخ 1402/11/29 شورای محترم اسلامی شهر مجلسی، نسبت به واگذاری حق انتفاع و بهره برداری از بوستان چهارهکتاری گل محمدی واقع در ضلع غربی حریم شهر مجلسی با وضعیت موجود از طریق مزایده عمومی و با اجاره بهای پایه کارشناسی به مبلغ کل 1/344/000/000 ریال (یک میلیارد و سیصد و چهل و چهار میلیون ریال) برای مدت دو ماه شمسی (از 1403/2/1 الی 1403/3/31) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. – پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را رعایت نمایند. – شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. – پیشنهاد دهندگان باید 5 % کل مبلغ پیمان را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب سیبای شماره 0110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه شهر مجلسی واریز یا ضمانت نامه بانکی معتبر تهیه نمایند. متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه مورخ 1402/12/24 (زمان انتشار اولین آگهی) تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1403/1/16 به سامانه ستاد به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند. – متقاضیان می‌توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1403/1/26پیشنهادات خود را در سامانه مزبور بارگزاری نموده و رسید دریافت نمایند. پیشنهادات رأس ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخ 1403/1/27 در کمیسیون معاملات شهرداری رسیدگی و برابر مقررات و صرفه و صلاح شهرداری تصمیم گیری خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان هنگام باز کردن پاکتها آزاد می‌باشد. – جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03152472850 داخلی 111 سرکار خانم یلمه تماس حاصل نمایید. حمیدرضا رجبی شهردارمجلسی
🔍وب سایت شهرداری مجلسی: http://majlesicity.ir
🔍کانال سیمای مجلسی در ایتا https://eitaa.com/simayemajlesiii
🔍کانال سیمای مجلسی در تلگرام https://t.me/simayemajles

ویرایش شده225۰۹:۴۹ قبل‌ازظهر
برچسب‌ها:, , ,