آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی
فروردین 18, 1403
56 بازدید

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 02/383 مورخ 1402/12/23شورای محترم اسلامی شهر مجلسی، پارکینگ عمومی شهر واقع در بلوار شهید سردار قاسم […]

آگهی مزایده عمومی نوبت اول شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 02/383 مورخ 1402/12/23شورای محترم اسلامی شهر مجلسی، پارکینگ عمومی شهر واقع در بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی به مساحت تقریبی 5000 مترمربع را با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی و با اجاره بهای ماهیانه پایه کارشناسی به مبلغ 60/000/000 ریال برای مدت یکسال شمسی بمبلغ کل 720/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. شرایط شرکت در مزایده: 1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را رعایت نمایند. 2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 36،000،000 ریال معادل 5 % کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر ارائه نمایند. 3- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد. 4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 5- متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1402/12/26(زمان انتشار اولین آگهی) تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1403/1/16 به سامانه ستاد به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند. 6-متقاضیان می‌توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1403/1/26 پیشنهادات خود را در سامانه مزبور بارگزاری نموده و رسید دریافت نمایند. 7- پیشنهادات رأس ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخ 1403/1/27 در کمیسیون معاملات شهرداری رسیدگی و برابر مقررات و صرفه و صلاح شهرداری تصمیم گیری خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان هنگام باز کردن پاکتها آزاد می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.setadiran.irمراجعه و یا با شماره تماس 03152472852 داخلی 109 تماس حاصل نمایید. نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان امام (ره) – شهرداری مجلسی حمیدرضا رجبی شهردار مجلسی
🔍وب سایت شهرداری مجلسی: http://majlesicity.ir
🔍کانال سیمای مجلسی در ایتا https://eitaa.com/simayemajlesiii
🔍کانال سیمای مجلسی در تلگرام https://t.me/simayemajles

ویرایش شده225۰۹:۴۸ قبل‌ازظهر
برچسب‌ها:, , ,