آگهی مزایده عمومی

بهمن 18, 1402
141 بازدید

آگهی  مزایده  عمومی شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 110/02 مورخ 22/04/1402 ، شورای محترم اسلامی شهر مجلسی به شرح جدول زیر نسبت به برگزاری مزایده عمومی […]

آگهی  مزایده  عمومی

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 110/02 مورخ 22/04/1402 ، شورای محترم اسلامی شهر مجلسی به شرح جدول زیر نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

مزایده عمومی مرحله چهارم موضوع واگذاری کاربری مساحت(مترمربع) تراکم قیمت پایه کل (ریال) آدرس
1 فروش زمین تجاری- مختلط 301.20 180% 000/800/384/46 شهر مجلسی بلوارارم چهارم

 

  • پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را رعایت نمایند.
  • شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
  • پیشنهاد دهندگان باید 5 % کل مبلغ پیمان را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب سیبای شماره 0110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه شهر مجلسی واریز یا ضمانت نامه بانکی معتبر تهیه نمایند.
  • – متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 16/11 /1402 (زمان انتشار اولین آگهی) تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه مورخ

25/11/1402 به سامانه ستاد به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir  و یا بصورت حضوری مراجعه  و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.

2- متقاضیان می‌توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 07/12/1402 پیشنهادات خود را در سامانه مزبور بارگذاری نموده و یا بصورت فیزیکی به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

3- پیشنهادات رأس ساعت 14:30 روز  سه شنبه مورخ 08 /12/1402 در کمیسیون معاملات شهرداری رسیدگی و برابر مقررات و صرفه و صلاح شهرداری تصمیم گیری خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان هنگام باز کردن پاکتها آزاد می‌باشد.

نشانی: استان اصفهان –شهرستان مبارکه –شهر مجلسی-میدان امام خمینی (ره)-شهرداری مجلسی

 

                             حمیدرضا رجبی

                                شهردار