ممیزی واحد های آپارتمانی وویلایی شهرمجلسی

ممیزی واحد های آپارتمانی وویلایی شهرمجلسی
اردیبهشت 20, 1402
429 بازدید

شهرداری مجلسی درنظردارد نسبت به ممیزی کلیه واحدهای آپارتمانی واقع درمحدوده شهر به صورت فیزیکی وسیستمی وبروزرسانی اطلاعات ممیزی واحدهای ویلایی مطابق بامشخصات وشرایط جدول زیر اقدام نمایدلذاخواهشمنداست کلیه اشخاص […]

شهرداری مجلسی درنظردارد نسبت به ممیزی کلیه واحدهای آپارتمانی واقع درمحدوده شهر به صورت فیزیکی وسیستمی وبروزرسانی اطلاعات ممیزی واحدهای ویلایی مطابق بامشخصات وشرایط جدول زیر اقدام نمایدلذاخواهشمنداست کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واحد صلاحیت پیشنهاد های خودراطبق جدول زیر به شهرداری ارائه نمایند.

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)

 

/انتهای پیام